... PayPalהנך מועבר לעמוד הרכישה ב

תגובות רגשיות – פיתוח שיח רגשי

מחקרים ופרוטוקולים רבים מדגישים את חשיבות החינוך הרגשי, כלומר יכולת הזיהוי, הכימות והשיום של רגשות. חינוך רגשי תורם להרחבת הרפרטואר הרגשי, להגמשת ההתמודדות ולשיפור הוויסות הרגשי.
טופסי לשנות באמ"ת – תגובות רגשיות – רגע של רגש
המטרה: הרחבת הרפרטואר הרגשי
  • נבקש מהילד  לתת דוגמה לאירוע שקרה לו, שבו הופיע הרגש המצוין בכרטיס.
  • ניתן להציג לילד  תמונות מהעיתון ולבקש לגזור ולהדביק ליד כל תמונה את הרגש או הרגשות שנראה לו שהתעוררו ולהסביר מדוע בחר בהם.
  • ניתן לבחור אירועים מטופס האירועים לבחירת הילד או המטפל ולהתאים להם רגשות לפי הכרטיסים המוצגים.
  • ניתן לקחת קובייה, ולפי המספר שעלה בה לצעוד על גבי הטופס, להיעמד על הרגש המתאים ולחבר לו אירוע שקרה לילד או אירוע מתוך טופס האירועים.
  • ניתן לגזור את כרטיסי התגובות הרגשיות ולפזרם על הרצפה, ובמקביל לפזר  כרטיסי אירועים שנגזרו מטופס האירועים ולהתאים תגובה רגשית לאירוע. על מנת לעורר תחרות בין משתתפים ניתן לבקש לפעול על פי זמן מוגדר מראש (נניח דקה).
בעבודה על השיח הרגשי נבקש מהילד לסמן בתחתית  כרטיס הרגש את עוצמת הרגש.
  • עבודה על קידוד רגשי תתאפשר דרך תיאור אירוע באופן חופשי או על פי כרטיס מטופס אירועים. הילד יתבקש לצייר את מבע הפנים של התגובה הרגשית הספציפית על גבי כרטיסי הרגשות הריקים.
  • ניתן לספק לילד רגשות שונים ולבקש ממנו לצייר כיצד הם מתבטאים בפנים על ידי ציורם בכרטיסי התגובות הרגשיות הריקים.
לרכישת חבילת חוברות במבצע לחץ כאן