top of page

לוח מגנטי - מה קרה באמת?

בדומה לטפסים המופיעים בחובות לשנות באמת, לוח מה קורה באמת, מאפשר למטפלים, להורים ולמורים, להקנות לילדים דרכים חדשות להתמודדות ולשיפור הוויסות הרגשי באופן חווייתי ופעיל.

צילום מסך 2021-10-29 ב-9.46.30 לפ׳.png

הלוח מאפשר שיפור הוויסות הרגשי באמצעות מיפוי ההתרחשות לפי גישת הטיפול הקוגניטיבית התנהגותית - גישת CBT.

הלוח מגנטי, גדול ומחיק ומאפשר עבודה נוחה ורב פעמית עם הילדים.

הלוח יאפשר לילדים להבין את השתלשלות ההתרחשויות באופן שיאפשר למקד ולייעל את ההתערבות ולהחליט מאיזה מבין המרכיבים נתחיל את ההתערבות, לשיפור ההתמודדות והגברת הוויסות הרגשי.

 

מה קרה באמת?

מבוסס על מודל ההתערבות של גישת הטיפול הקוגניטיבית התנהגותית – מודל אמ"ת בוחן את ההתרחשויות על ידי הבחנה בין מרכיבי האירוע:

האירוע – מה קורה? הנסיבות, העובדות.

המחשבות – מה עבר לנו בראש? מה אמרנו לעצמנו?

מחשבות מזיקות (מחשבות הבאס"ה ©)

מחשבות מועילות (מחשבות עלי"ת ©) המסייעות בהתמודדות ובפתרון בעיות

התגובות – הרגשיות - מה הרגשנו?

ההתנהגותיות - מה עשינו?

הגופניות – מה הרגשנו בגוף?

 

הלוח מאפשר לבחון באופן חזותי את התסריט המעורר מחשבות מזיקות המובילות לתגובות לא יעילות, למול גיבוש מחשבות מועילות שיובילו לדפוס התמודדות יעיל יותר ומסתגל יותר.

נעמי דותן-38.jpg
bottom of page